Pedagogika Lecznicza

studia 2 semestralne

2. Adresaci:  
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, mających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Wymagane przygotowanie pedagogiczne. 


3. Cel studiów:  
Studia Podyplomowe Pedagogika Lecznicza mają na celu przygotowanie nauczyciela pod względem teoretycznym oraz praktycznym do opieki wychowawczej, prowadzenia edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością ruchową, przewlekle chorych – w środowisku macierzystym lub w zakładach leczniczych i terapeutycznych.W trakcie studiów słuchacz zapozna się z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji w społeczeństwie. Opanuje wiedzę o chorobach przewlekłych, przyczynach niepełnosprawności, ich konsekwencjach psychicznych, zaburzającym wpływie na funkcjonowanie. Pozna metody wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zapobiegania konsekwencjom hospitalizmu i jatrogenii szpitalnej. Będzie znał i umiał zastosować najnowsze metody pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej w pedagogice leczniczej, a poza tym będzie wiedział, że jest to subdyscyplina pedagogiki specjalnej ( której podstawowe problemy także pozna ).W trakcie praktyk będzie miał możliwość zaznajomienia się ze specyfiką szkoły w zakładzie leczniczym, organizacją czasu chorych uczniów, diagnostyką i terapią, zasadami zgodności leczniczej pedagogów z oddziałami szpitalnymi i rehabilitantami. 

4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 2 semestry. 
5. Kwalifikacje:
Studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza dają kwalifikacje do prowadzenia edukacji, rewalidacji oraz zajęć wychowawczych z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, a także chorymi przebywającymi w zakładach leczniczych i rehabilitacyjnych. 
Absolwent studiów będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

- nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz ośrodkach dla dzieci z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnością ruchową, 
- nauczyciela w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, 
- nauczyciela – wychowawcy w szkołach i placówkach dla dzieci chorych i niepełnosprawnych ruchowo, w świetlicach szkolnych i internatach, 
- nauczyciela – wychowawcy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, 
- terapeuty w ośrodkach i placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub przewlekle chorych. 
Absolwent będzie także przygotowany do prowadzenia zajęć:

- w hospicjach, 
- w zorganizowanych formach opieki nad osobami dorosłymi z przewlekłymi chorobami lub niepełnosprawnością, 
- z przebywającymi w zakładach leczniczych lub terapeutycznych osobami w podeszłym wieku.  

How to make a website - Get now