free html website templates

Specjalności studiów Podyplomowych

Oferta na rok akademicki 2019/2020

Administracja i zarządzanie

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania przeznaczone są dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych. Studia adresowane są także do osób pracujących w korporacjach międzynarodowych, administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji.  >> więcej...

Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 

Studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Umożliwiają nabycie oraz doskonalenie kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do tworzenia, administrowania, przekształcania oraz restrukturyzowania jednostek ochrony zdrowia. W szczególności zapraszamy do podjęcia nauki osoby   >> więcej...

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej

Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych. >> więcej...

Asystent Rodziny

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie. >> więcej...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Adresatem studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zarówno osoby już pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, >> więcej...

Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów z wykształceniem wyższym, do osób posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie żywienia człowieka. >> więcej...

Doradztwo Zawodowe

Studia skierowane są do:

• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników systemu oświaty,
• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia i są pracownikami publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,    >> więcej...

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego. >> więcej...

Fryzjerstwo i Stylizacja

Adresatem Studiów Podyplomowych: Fryzjerstwo i Stylizacja są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Studia przygotowują nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem.  >> więcej...

Higiena i Środowisko Człowieka

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników związanych z problematyką środowiska człowieka oraz zdrowia publicznego, w szczególności zaś pracowników zajmujących się kontrolą w zakresie poszczególnych dziedzin higieny środowiska. Studia te mają charakter studiów doskonalących i dostarczają wiedzy i umiejętności w obszarze narażenia ludzi na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku bytowania i pracy.  >> więcej...

Logopedia

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne (dla osób chcących pracować w placówkach oświatowych) zaświadczenie od foniatry lub otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, ukończone studia magisterskie, rozmowa kwalifikacyjna obejmująca badanie artykulacji. >> więcej...

Oligofrenopedagogika

Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych. >> więcej...

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje. >> więcej...

Pedagogika Lecznicza

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, mających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Wymagane przygotowanie pedagogiczne. >> więcej...

Socjoterapia

Podyplomowe studia z zakresu Socjoterapii przeznaczone są dla: osób chcących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, również z przygotowaniem nauczycielskim oraz zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych, zamierzających zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę. >> więcej...

Surdopedagogika

Studia na kierunku Surdopedagogika są skierowane do kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym, legitymujących się dyplomem studiów wyższych nauczycieli przedmiotowych wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawców w internatach, nauczycieli, logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych. >> więcej...

Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Studia podyplomowe Terapia i edukacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu mają w założeniu przygotować teoretycznie jak i metodycznie do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Zadaniem studiów jest zrozumienie specyfiki prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne potrzeby, które warunkują zapewnienie im optymalnych możliwości rozwojowych.
>> więcej...

Terapia Pedagogiczna

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne. Dzięki kierunkowi Terapia Pedagogiczna swoje kwalifikacje mogą podnieść również nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych. >> więcej...

Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” adresowane są do osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, znają język angielski na poziomie co najmniej podstawowym oraz zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). >> więcej...

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Adresatami studiów są absolwenci:
• jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
• studiów wyższych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
• studiów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej,
• posiadający przygotowanie pedagogiczne.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!  >> więcej...

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków, niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!  >> więcej...