Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Adresatami studiów są absolwenci: 

• jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia,
• studiów wyższych na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
• studiów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej,
• posiadający przygotowanie pedagogiczne.
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE!
3. Cel studiów: 
Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia: 

• psychologia rozwoju i kliniczna małych dzieci,
• fizjologia i patologia układu nerwowego,
• praca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju, 
• elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną, 
• metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną, 
• elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym, 
• metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym, 
• elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
• metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
• elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z dysfunkcją narządu słuchu, 
• metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją narządu słuchu,
• elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, 
• metodyka wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, 
• augmentatywne i alternatywne metody komunikowania się z małymi dziećmi,
• wczesna diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna.

4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników. Program studiów obejmuje 3 semestry.


5. Kwalifikacje:
Uzyskanie kwalifikacji do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowanych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach (m. in. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki). 

Made with Mobirise builder