Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego   na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” adresowane są do osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, znają język angielski na poziomie co najmniej podstawowym oraz zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). 
3. Cel studiów: 
Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły: 
MODUŁ KSZTAŁCENIA PSYCHOPEDAGOGICZNEGO 

• Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci, 
• Podstawy glottodydaktyki. 
MODUŁ KSZTAŁCENIA METODYCZNEGO 

• Metodyka nauczania języka angielskiego dzieci, 
• Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego, 
• Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego,
• Warsztaty metodyczne: techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego,
• Warsztaty metodyczne: storytelling w nauczaniu języka angielskiego,
• Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne w nauczaniu języka angielskiego.
MODUŁ KSZTAŁCENIA J ĘZYKOWEGO 

• Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, 
• PNJA- fonetyka praktyczna języka angielskiego,
• PNJA - zintegrowane sprawności językowe (mówienie i rozumienie ze słuchu), 
• Lektorat z języka angielskiego.
WYMAGANIA: 

• Posiadane kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników. Program studiów obejmuje 3 semestry. 

5. Kwalifikacje:
Osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2 i legitymują się potwierdzonym świadectwem lub certyfikatem znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym w wyniku ukończenia studiów podyplomowych z „Wczesnego nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” uzyskają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. 
Osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2 a nie posiadają udokumentowanej znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym, będą mogły skorzystać z dodatkowego kursu przygotowującego do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Website was built with Mobirise