portfolio web templates

Terapia Pedagogiczna

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne. Dzięki kierunkowi Terapia Pedagogiczna swoje kwalifikacje mogą podnieść również nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.  
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! 
3. Cel studiów: 
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: 

• Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii,
• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna,
• Podstawy logopedii,
• Trening w zakresie neutralizacji agresji,
• Podstawy teoretyczno-metodyczne terapii pedagogicznej, 
• Diagnozowanie i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, 
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania na wszystkich etapach edukacyjnych, 
• Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, 
• Podstawy teoretyczne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia,
• Praca z rodziną dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
• Metody aktywizujące w szkole,
• Warsztaty umiejętności wychowawczych nauczyciela–terapeuty, 
• Metody pracy z uczniem ze spektrum autystycznym,
• Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi, 
• Alternatywne metody pracy terapeutycznej,
• Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. 
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników. Program studiów obejmuje 3 semestry. 
5. Kwalifikacje: 
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotyczy absolwentów kierunków - psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna). 
Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna dają pełne kwalifikacje do prowadzenia: 

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży; 
• badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 
• minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania; 
• terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej;
• zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej; 
• działań wspierających rozwój ucznia i jego mocnych stron oraz poradnictwa dla uczniów.
Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach: 

• nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 
• nauczyciela (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci, a w szczególności do prowadzenia:

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
- zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój, 
- zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych, 
- zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.