Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia podyplomowe Terapia i edukacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu mają w założeniu przygotować teoretycznie jak i metodycznie do prowadzenia rehabilitacji osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Zadaniem studiów jest zrozumienie specyfiki prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne potrzeby, które warunkują zapewnienie im optymalnych możliwości rozwojowych. 
Słuchacz Studiów Podyplomowych otrzyma wielostronną wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu w instytucjach zajmujących się prowadzeniem zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. 
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: 
- psychopedagogicznych podstaw prowadzenia zajęć dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu wraz z umiejętnością zastosowania jej w codziennej praktyce edukacyjnej i rehabilitacyjnej. 
- Umiejętność tworzenia programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz ich realizowania i ewaluowania. 
- Wiedzę dotyczącą właściwego monitorowania i diagnozowania dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu, a tym samym umiejętność podejmowania trafnych decyzji i reagowania na nie w zróżnicowanych sytuacjach edukacyjnych i terapeutycznych. 
- Umiejętność wchodzenia w podmiotowe relacje z dziećmi z zaburzeniami spektrum autyzmu, ich rodzicami, innymi nauczycielami. 
- Rozumieć konieczność kształcenia ustawicznego oraz nabyć potrzebę stałego wzbogacania siebie i swojego warsztatu nauczyciela w kontekście dokonywanej ewaluacji. 
3. Cel studiów: 
Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia: 

• Biomedyczne podstawy rozwoju, 
• Elementy psychologii rozwojowej małego dziecka,
• Integracja sensoryczna,
• Symptomatologia i epidemiologia spektrum autyzmu,
• Diagnostyka spektrum autyzmu,
• Przegląd metodyki pracy z osobami ze spektrum autyzmu,
• Rodzina z dzieckiem w spektrum autyzmu,
• Wsparcie rozwoju osób ze spektrum autyzmu,
• Wczesne wspomaganie rozwoju - założenia i cele,
• Metody komunikacji alternatywnej i wspomaganej,
• Prawo oświatowe a spektrum autyzmu,
• Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,
• Psychoterapia dorosłych osób w spektrum autyzmu – wprowadzenie.
4.Formy zajęć:
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników. Program studiów obejmuje 2 semestry. 

Web page was designed with Mobirise