Surdopedagogika

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia na kierunku Surdopedagogika są skierowane do kandydatów z przygotowaniem pedagogicznym, legitymujących się dyplomem studiów wyższych nauczycieli przedmiotowych wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem (specjalnych i integracyjnych), wychowawców w internatach, nauczycieli, logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych. 
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! 
3. Cele studiów: 
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: 

• pedagogika specjalna,
• surdopsychologia,
• surdopedagogika,
• rewalidacja indywidualna,
• audiologia pedagogiczna,
• diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dziecka,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu,
• podstawowe regulacje prawne,
• kształtowanie umiejętności językowych,
• dydaktyka specjalna,
• surdodydaktyka dzieci młodszych,
• surdodydaktyka przedmiotów,
• praktyka zawodowa.

4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 2 semestry. 

5. Kwalifikacje: 
Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. 
Absolwent studiów podyplomowych z Surdopedagogiki jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób z wadą słuchu na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych. 

Designed with Mobirise - Get now