Socjoterapia

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Podyplomowe studia z zakresu Socjoterapii przeznaczone są dla: osób chcących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, również z przygotowaniem nauczycielskim oraz zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych, zamierzających zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę. 
3. Cel studiów: 
Celem studiów z zakresu Socjoterapii jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z obszaru diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego oraz dynamiki procesu grupowego. Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, tj. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, resocjalizacyjnym, terapeutycznym lub psychoedukacyjnym, w placówkach realizujących działalność z zakresu pomocy społecznej lub też organizacjach pozarządowych.
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć.
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: 

• trening umiejętności interpersonalnych i transakcyjnych,
• trening umiejętności wychowawczych,
• praca z ofiarą i sprawcą przemocy, strategie rozwiązywania konfliktów, 
• praca z osobami z zaburzeniami zachowania, 
• debriefing sytuacji urazowych,
• praca z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, 
• diagnoza na potrzeby socjoterapii,
• metodyka socjoterapii, 
• rola i zadania socjoterapeuty,
• arteterapia,
• techniki dramowe,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
• społeczna psychologia rozwoju,
• wybrane zagadnienia seksualności człowieka, 
• praca z grupą.
Program studiów obejmuje 3 semestry.
5. Kwalifikacje:
Uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku socjoterapeuty. 

Created with Mobirise - See it