free bootstrap templates

Przygotowanie Pedagogiczne

studia 3 semestralne

W skutek zmian w Rozporządzeniu dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli, specjalność zostaje wycofana z oferty.

2. Adresat studiów: 
Absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera) posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji i/lub praktyki zawodowej przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. 

Osoby planujące podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.
3. Cel studiów: 
Słuchacze studiów podyplomowych zostaną zaznajomieni z tym czym jest optymalizacja procesu kształcenia, komunikacja społeczna, prawidłowy proces rozwoju i adaptacji oraz analiza zasobów i potrzeb ucznia. Poznają metody prowadzenia zajęć umożliwiające opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów oraz praktyką pedagogiczną.
4. Formy zajęć: 
Program studiów obejmuje następujące treści programowe: 

• Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne: 
- Pedagogika ogólna i szkolna z elementami pedeutologii Psychologiczne podstawy kształcenia i wychowania, 
- Diagnoza, terapia i profilaktyka niepowodzeń szkolnych 
- Diagnoza, monitorowanie i ewaluacja pracy ucznia,
- Komunikacja interpersonalna w szkole,
- Organizacja procesu kształcenia,
- Profilaktyka w szkole,
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- Etyka w pracy nauczyciela,
- Emisja głosu,
- Elementy prawa oświatowego. 
• Przygotowanie psychopedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych: 
- Psychologia rozwojowa i różnic indywidualnych, 
- Praca opiekuńczo – wychowawcza w szkole,
- BHP w pracy nauczyciela,
- Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka i rodziny, 
- Szkoła w środowisku i społeczeństwie,
- Poradnictwo edukacyjno-zawodowe, 
- Elementy pedagogiki specjalnej, edukacji integracyjnej i inkluzyjnej,
- Praktyki.
• Podstawy dydaktyki: 
- Dydaktyka ogólna Media w edukacji. 
• Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych: 
- Dydaktyka edukacji przedszkolnej i I etapu edukacyjnego-opcjonalnie, 
- Dydaktyka przedmiotowa (metodyka) -II,III,IV etap edukacyjny - obszar do wyboru: przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, przedmioty z obszaru nauk społecznych przedmioty z obszaru nauk ścisłych, przedmioty z obszaru nauk przyrodniczych, przedmioty z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych przedmioty z obszaru nauk technicznych, przedmioty z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, przedmioty z obszaru sztuki, 
- Praktyki.
Program studiów obejmuje 3 semestry. 
5. Kwalifikacje: 
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.