free html templates

Oligofrenopedagogika

studia 2 semestralne

2.Adresat studiów: 
Oferta skierowana jest w szczególności do: pedagogów i psychologów; nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych; pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych. 
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! 
3.Cel studiów: 
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: 
• Pedagogika specjalna z elementami dydaktyki specjalnej ,
• Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej,
• Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
• Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, 
• Diagnostyka psychopedagogiczna,
• Arteterapia, 
• Metodyka nauczania i wychowania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, 
• Metodyka nauczania i wychowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, 
• Komunikacja alternatywna i augmentatywna,
• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, 
• Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 
• Metodyka pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• Edukacja integracyjna i włączająca, 
• Socjoterapia,
• Praktyka. 

4.Formy zajęć: 
W ramach studiów odbywają się zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Program studiów obejmuje 2 semestry. 

5.Kwalifikacje:
Uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.