Fryzjerstwo i Stylizacja

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Adresatem Studiów Podyplomowych: Fryzjerstwo i Stylizacja są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. 
Studia przygotowują nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem. 
3. Cel studiów: 
Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Fryzjerstwo i Stylizacja jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów. Studia oferują wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz stylizacyjnych oraz dodatkowe doświadczenia związane z praktykami fryzjerskimi. Studenci, poza rzetelnymi umiejętnościami oraz podstawą teoretyczną zyskują umiejętność uczenia w szkołach zawodowych oraz prowadzenia nauki wśród uczniów w pozaoświatowych placówkach dydaktycznych oraz własnych salonach urody. 
4. Formy zajęć: 
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych, zajęć praktycznych odbywających się w pracowniach fryzjerskich oraz z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 3 semestry. 
Studia obejmować będą następujące zagadnienia: 

•Organizacja stanowiska pracy z elementami ergonomii,
•Podstawy diagnozowania i pielęgnacji włosów i skóry,
•Ondulacja trwała i nietrwała z elementami nowoczesnej stylizacji,
•Stylistyka, technologie i techniki koloryzacji,
•Podstawy perukarstwa,
•Historia i teoria stylizacji,
•Strzyżenie – techniki podstawowe i uzupełniające,
•Podstawy teorii i stylizacji kolorów,
•Podstawy wizażu i stylizacji z dydaktyką,
•Pracownia fryzjerska,
•Dydaktyka technologii fryzjerstwa,
•Dydaktyka stylizacji,
•Psychologia różnic indywidualnych,
•Tworzenie i rozwijanie sylwetki zawodowej we fryzjerstwie,
•Higiena z elementami dydaktyki,
•Materiały fryzjerskie z elementami dydaktyki.
5. Kwalifikacje:
Absolwent Studiów Podyplomowych: Fryzjerstwo i Stylizacja otrzymuje świadectwo ukończenia studiów, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Świadectwo może być wydane osobie, która otrzymała oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, potwierdzających osiągnięcie przez słuchacza efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Created with Mobirise - See here