Warunki rekrutacji
na studia podyplomowe

obowiązujące w roku naboru 2020/2021

 1. Punkty rekrutacyjne:
  - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
  Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, 

  - Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Poznań, ul. Żmigrodzka 41/49,  
  tel. (61) 868 54 17 w. 141, kom. 507 080 400 
 2. Wymagania podstawowe
  - ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, 
  - na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym, złożenie kompletu dokumentów.
 3. Ważne dokumenty
  - dowód osobisty, do wglądu, celem weryfikacji danych kandydata,
  - kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych, oryginał dyplomu do wglądu,
  - wypełniona Ankieta osobowa kandydata (ankietę można pobrać ze strony internetowej), 
  - jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
  - wypełniona Umowa o świadczenie usług edukacyjnych, w dwóch egzemplarzach, (umowę można pobrać ze strony internetowej), 
  - wypełniona Deklaracja płatności za studia, w dwóch egzemplarzach, - Załącznik nr 1  do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych,  (załącznik można pobrać ze strony internetowej), 
  - opłata wpisowa 280 zł,
  - biała, papierowa teczka na gumkę,
  - jeżeli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, do wglądu należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych i inne).
 4. Zapisy i informacje
  Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od liczby złożonych podań czyli zebrania grupy. 
 5. Opłaty za studia podyplomowe 
  Konto bankowe do wpłat rekrutacyjnych: 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877 

  Z chwilą uzyskania praw słuchacza, każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za studia podyplomowe.

Design a free website with Mobirise